Általános Szerződési Feltételek a benedekkrisztina.com weboldal használati és szolgáltatás megrendelési feltételeiről

Szerződés hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020.12.01-től visszavonásig hatályosak.

Fogalmak

 

Szolgáltató: Benedek Krisztina önismereti és stílus facilitátor a
https://benedekkrisztina.com weboldal üzemeltetője

Cégnév: Benedek Krisztina ev. (Székhely: 2120 Dunakeszi, Madách Imre utca 18. 3/5)
E-mail: noagesmiling-kukac-gmail-pont-com
Adószám: 57243982-1-33

Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatóval a benedekkrisztina.com oldal üzleti tevékenysége körében a weboldalon feltüntetett szolgáltatások valamelyikének igénybevételéről a jelentkezési űrlap kitöltésével nyilatkozik, bejelölte, hogy „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” és a jelentkezem gombra kattintott.

A fizetési kötelezettség kivételével, ugyanilyen tekintet alá esik az a személy is, aki a megrendelést igénybe veszi, amennyiben nem azonos a megrendelő személyével.

Szerződés létrejötte: A jelentkezem gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadók. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termék kosárba helyezésével, majd a pénztár oldalon a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató köteles a későbbiekben egyeztetett időpontban a megrendelt szolgáltatás nyújtására, a Megrendelő pedig köteles a szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatási díj megfizetésére.

A Szolgáltató a weboldalon feltüntetett szolgáltatásokat nyújtja. A szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások egyoldalú módosítására.

I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1. A Szolgáltató és a Megrendelő, (együttesen Szerződő Felek) között létrejövő elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülő szerződés elválaszthatatlan része a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), amely az egyéb szerződési feltételeket tartalmazza.

2. Amennyiben a Megrendelő a jelentkezem gombra kattintással megrendeli a szolgáltatást, egyúttal arról is nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tartja.

3. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a megrendelést követően, vagy a szolgáltatás igénybevétele után emel kifogást az ÁSZF valamely rendelkezése ellen, úgy a szerződés érvényességéről a Szolgáltatónak jogában van dönteni, a Megrendelő követeléssel nem állhat elő.

4. Az ÁSZF nyilvános és folyamatosan elérhető a Szolgáltató által fenntartott weboldalon. Az ÁSZF módosítása a weboldalon történő közzététel napján lép hatályba.

 II. A szolgáltatási szerződés tárgya

 1. A Szolgáltató által meghatározott, benedekkrisztina.com weboldalon feltüntetett, vagy hatáskörében egyedileg létrehozott szolgáltatás, amit a Megrendelő a megrendelőlap kitöltésével megrendel.
 2. A Megrendelő a weboldalon található adatlap maradéktalan kitöltésével megrendeli a kiválasztott szolgáltatást. Ennek során meg kell adnia a következő adatait: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobil telefonszám, bejelentett állandó lakóhely (ország, irányítószám, település, utca, házszám).

A Megrendelő köteles valós adatokat megadni. A szolgáltatásokat 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője rendelheti meg. Az adatok valóságtartalmáért a Megrendelő a felelős. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok tekintetében, vagy az ebből eredő kényelmetlenségekért semmiféle felelősség nem terheli.

A megrendelés feltétele az Adatvédelmi tájlkoztató, valamint az ÁSZF elolvasása, és az azokban foglalt, valamennyi rendelkezés elfogadása.

A szerződés létrejöttének végpontja a szolgáltatás nyújtására vonatkozó időpont kölcsönös elfogadása és az ellentételezésének Megrendelő általi megfizetése. A Megrendelő az adatlap kitöltésével adja meg adatait, a Szolgáltató ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Megrendelő felelős a szolgáltatás ellenértékének maradéktalan és határidőre történő átutalásáért. Amennyiben ez nem történik meg, Megrendelő szerződést szeg, ami az esetlegesen már egyeztetett időpont elvesztéséhez vezet.

 1. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások valamelyikét, nem a weboldalon keresztül rendeli meg, a szolgáltatás más formában történő megrendelésével elismeri, hogy a weboldalon elérhető hatályos ÁSZF rendelkezéseinek tartalmát megismerte, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 1. Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató weboldalán feltüntetett adatok és feltételek az ÁSZF részét képezik. A Megrendelő a weboldalon történő megrendeléssel a weboldalon található információkat, feltételeket, valamint az ÁSZF tartalmát ismeri és elfogadja.
 1. Amennyiben a Megrendelőnek a weboldalon foglaltakhoz képest eltérő (speciális) igénye merül fel, és a Szolgáltató nyilatkozik ennek teljesítéséről, valamint a Megrendelő a teljesítés feltételeit, körülményét bármilyen írásos formában rögzítetten elfogadja, az szerződésnek minősül.
 1. Felek rögzítik, hogy megelőző levelezésük a szerződés részének tekintendő, amennyiben abból egyértelműen kiderül, hogy milyen egyezségre jutottak.
 1. Amennyiben a II.5 pontban foglalt Megrendelői igény teljesítése során a Szolgáltatónak további költsége merül fel, úgy erről a Megrendelőt előzetesen tájékoztatja, és amennyiben a Megrendelő elfogadja a többletköltséget, úgy a költség kifizetése a Megrendelőt terheli. Ha ezt a Megrendelő nem fogadja el, akkor a Szolgáltató megtagadhatja a Megrendelői igény teljesítését. Amennyiben a felmerült költségeket a Megrendelő elfogadta, de később a Megrendelő eláll a szolgáltatás igénybevételétől, ezeket a felmerült többletköltségeket köteles megfizetni, amennyiben azokat a Szolgáltató már kifizette.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatótól a szolgáltatások igénybe vétele során, nem várhat el olyan tevékenységet amely
  a.) betegségek kezelésére irányul,
  b.) pszichés betegségek kezelésére irányul,
  c.) gyógyítás hatáskörébe beletartozik.
 3. Szolgáltató kijelenti, hogy tevékenységei során gyógyító, egészségügyi, valamint pszichoterápiás tevékenységet nem végez. A módszerek amiket alkalmaz nem minősülnek sem egészségügyi, sem gyógyítói, sem pszichoterápiás tevékenységnek. Ilyen kompetenciákkal nem rendelkezik!
 4. Amennyiben Megrendelő  pszichiátriai vagy pszichoterápiás kezelés alatt áll, vagy állt, köteles ennek tényéről Szolgáltatót írásban tájékoztatni. Pszichiátriai vagy pszichoterápiás kezelés alatt álló Megrendelő megrendelését Szolgáltató jogosult elutasítani. Ha a Megrendelő a tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a mulasztásból fakadó következményekért, a szolgáltatások igénybevételéért  Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 5. Amit Megrendelő a szolgáltatások során Szolgáltatónak elmond, arra vonatkozóan Szolgáltatónak teljes titoktartási kötelezettsége van. Sem kép, sem hanganyag nem készül. Az elemzést, melyet Megrendelő az online konzultáció után kézhez kap, Szolgáltató nem adja tovább 3. félnek. Szolgáltató az elemzést a saját gépén tárolja annak érdekében, ha Megrendelő elveszti, újra megkaphassa a Szolgáltatótól. Abban az esetben, ha Facebook messenger, Viber, Watsapp, illetve egyéb online felület igénybe vételével történik a konzultáció, Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezeknek a cégeknek a szabályaira Szolgáltatónak nincs ráhatása és nem felelős a tevékenységi körükben gyűjtött adatok felhasználásáért.

III. A felek jogai és kötelezettségei

 1. A Megrendelő köteles az igénybe vett szolgáltatás díját a weboldalon található árlistának megfelelően vagy az egyedi megállapodásban rögzítettek szerint a Szolgáltató által kiállított számla ellenében átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel megfizetni.
 2. A szolgáltatásokra történő időpontfoglalás előjegyzés alapján történik. Az előjegyzési idő szolgáltatásonként eltérő lehet. A szolgáltatás árának előzetes megfizetése feltétele az időpontfoglalás véglegesítésének. Amennyiben a Megrendelő a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki a szolgáltatás árát, úgy az előjegyzése semmissé válik.
 3. Megrendelő köteles előzetesen tájékoztatni a Szolgáltatót mindazokról a körülményekről, melyek a szolgáltatás kimenetelét befolyásolhatják. Amennyiben a Megrendelő egészségi állapotában szolgáltatást befolyásoló tényezők vannak (pl: fertőző betegség, herpesz, bőrbetegségek) ezt nagy körültekintéssel köteles előzetesen bejelenteni. A tájékoztatás elmaradása esetén az abból eredő károkért felelősséggel tartozik. Amennyiben az előzetes tájékoztatás a Megrendelő hibájából elmaradt, és ennek következtében a Szolgáltató a teljesítés időpontjában eláll a szolgáltatás végrehajtásától a Megrendelő a pénz visszatérítését nem igényelheti.
 4. A Megrendelő tanfolyam megrendelése esetén a teljesítés előtti 4. napig következmények nélkül elállhat a szolgáltatás igénybevételétől. A Szolgáltató a már kifizetett teljes összeget visszatéríti a részére, vagy másik időpontot kérhet. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás lemondását 4 napon belül kéri, részére a Szolgáltató a befizetett összeg 80%-át fizeti vissza, vagy másik időpontot kérhet. A szolgáltatás megkezdése előtt 24 órán belül nincs lehetőség lemondásra, vagy időpont változtatásra. Szolgáltató fenntartja  a jogot, hogy 24 órán belüli lemondás esetén, egyedi esetekben a főszabálytól eltérjen, amennyiben megrendelőnek igazolhatóan alapos indoka van a lemondásra. Ez azonban Szolgáltató egyedi elbírálásán múlik, Megrendelő semmilyen igény érvényesítését nem követelheti.
 5. A Megrendelő egyéni szolgáltatás megrendelése esetén a teljesítés előtti 24. óráig következmények nélkül elállhat a szolgáltatás igénybevételétől. A Szolgáltató a már kifizetett teljes összeget visszatéríti a részére, vagy másik időpontot kérhet. A szolgáltatás megkezdése előtt 24 órán belül nincs lehetőség lemondásra. A konzultáció megtartottnak minősül. Szolgáltató fenntartja  a jogot, hogy 24 órán belüli lemondás esetén, egyedi esetekben a főszabálytól eltérjen, amennyiben megrendelőnek igazolhatóan alapos indoka van a lemondásra. Ez azonban Szolgáltató egyedi elbírálásán múlik, Megrendelő semmilyen igény érvényesítését nem követelheti.
 6. Amennyiben a Megrendelő előzetes értesítés nélkül nem jelenik meg a megadott időpontban, vagy a szolgáltatás igénybevételi időpontja előtti 24 órán belül jelzi, hogy nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, Szolgáltató semmilyen visszatérítési kötelezettséggel nem tartozik, ezekben az esetekben a Megrendelő semmilyen visszatérítési igényt nem érvényesíthet.
 7. Amennyiben a Megrendelő olyan állapotban jelenik meg a szolgáltatás időpontjában, ami nem teszi lehetővé a teljesítést, Szolgáltató megtagadhatja a teljesítést.  A Megrendelő a teljesítés elmaradása kapcsán semmilyen jogcímen visszatérítési igényt nem érvényesíthet.
 8. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket indoklás nélkül elutasítson. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy valamennyi szolgáltatása tekintetében, annak bármelyik szakaszában, alapos indokkal, ha ezt a Megrendelő viselkedése, hozzáállása, együttműködési képtelensége, sértő magatartása indokolja, abbahagyja a szolgáltatás végzését. Megrendelő ezekben az esetekben semmilyen követelést, kártérítési igényt nem érvényesíthet. Szolgáltató dönt arról, hogy a szolgáltatásért fizetett díjat egészében, vagy részben visszaadja, vagy sem.
 9. Amennyiben a Szolgáltató az előre egyeztetett időpontban a szolgáltatás nyújtásában bármilyen okból akadályoztatva van és nem képes a szolgáltatás ellátására, a Megrendelőt haladéktalanul értesíti ennek tényéről és a lehető legközelebbi időpontban új időpontot ajánl fel. A Szolgáltató általi időpont lemondásból fakadóan a Megrendelő kártérítési igényt nem nyújthat be. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató akadályoztatásának következtében eláll a szolgáltatás későbbi igénybevételétől, Szolgáltató a Megrendelő által befizetett teljes összeget maradéktalanul, 8 munkanapon belül visszafizeti részére.
  Megrendelő, a megrendeléssel egyidejűleg az ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja.
 10. Megrendelő az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy az általa igénybe vett szolgáltatásról írt véleményét, hozzászólását, Szolgáltató marketing céllal felhasználja weboldalán, a közösségi médiában és ehhez a Megrendelő nevét használja. Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele előtt, írásban nyilatkozhat arról, amennyiben ehhez nem járul hozzá.

 IV. Adatvédelem

 1. A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint a GDPR rendelkezései szerint kezeli, és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.

 V. Szerzői jog

A benedekkrisztina.com weboldalon megjelenő összes szöveges és grafikus tartalom, szolgáltatás kapcsán megjelenő szellemi termék, anyag , valamennyi jelenlegi és korábbi hírlevél sorozat, blogcikk, videós anyag, hangfelvétel, letölthető ingyenes anyag, és valamennyi saját készítésű fotó szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján).

A weboldal és a hozzá tartozó felületek (hírlevél rendszer, Soundcloud csatorna, Youtube csatorna, Spotify, Facebook oldal, Facebook csoport, Instagram oldal és más weboldalhoz kapcsolódó felületek) bármely tartalmának, engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, másolása, magán, vagy üzletszerű felhasználása, átdolgozása és abból bárminemű bevételszerző tevékenység folytatása tilos. Sem felhasználni, sem lemásolni, sem más anyagokban beépíteni, vagy azokat teljes egészében, vagy részleteiben felhasználni, belőlük más hasonló terméket létrehozni, írásos engedély hiányában nem lehet. Részben vagy egészben való közzétételük nem megengedett.

A weboldal tartalma a szerző neve [Benedek Krisztina – önismereti és stílus facilitátor] és a forrás [https://benedekkrisztina.com] megjelölésével, működő link formájában, a szerző írásbeli hozzájárulásával felhasználható.

A közösségi média oldalakon, kizárólag a megosztás, vagy ajánlás gombot használva a tartalmak írásbeli engedély nélkül is megoszthatók. Ebben az esetben az eredeti felületre viszi a látogatót a megosztás. A tartalom kimásolása és beillesztése közösségi média oldalakra, még a forrás megjelölés mellett sem megengedett. Erre a forrás megjelölés nélküli tartalommegosztás során alkalmazott díjazás az irányadó.

A forrás megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, átdolgozás, más oldalon történő megjelenítés díjköteles: 50.000 Ft naponta. A szerzői jogi védelem alatt álló képek használatáért 50.000 Ft fizetendő naponta, képenként.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen fizetési kötelezettség nem túlzó, és ennek tudatában böngészi, illetve használja fel az oldalt. A szerzői jogi jogsértés megállapítása esetén az oldal tulajdonosa, illetve a jogosulatlanul felhasznált tartalom szerzője jogosult, külön felszólítás nélkül dokumentálni a jogsértés létét, egyúttal közjegyzői ténytanúsítást beszerezni, melynek költségét a jogsértő felhasználóra hárítja. Emellett kiszámlázza és megküldi a jogsértés megállapításától kezdődően a fizetendő díjat.

A szerző pontos és hiteles információk közlését tűzte ki célul, erre törekszik, ugyanakkor a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 VI. Vitás ügyek rendezése

1. Megrendelő, írásban a noagesmiling-kukac-gmail-pont-com címre küldött levélben tehet panaszt.

 1. Amennyiben Megrendelő nem elégedett a panaszkezeléssel, panaszával a székhely szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat:

Pest Megyei Békéltető Testület
Budapest Etele út 59-61. II.em. 240 

3. Online vitarendezés

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm…

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

VII. Záró rendelkezések

1.A Szerződő felek rögzítik, hogy az ÁSZF szerződést átolvasták, és elfogadják, magukra kötelező érvényűnek ismerik el. Ezt a Megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint az „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” bejelölésével és a „Megrendelés” gombra való kattintással elfogadja.

 1. Eltérő rendelkezése hiányában, valamely rendelkezés esetleges érvénytelensége a szerződés részbeni érvénytelensége, az egész szerződés érvénytelenségére nem hat ki.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial